Nejčastější dotazy

Jak funguje (vzduchové) tepelné čerpadlo?

TČ odebírá teplo ze zdroje o nízké teplotě (například ochlazuje venkovní vzduch z teploty 12 °C na 5 °C) a takto získaným teplem ohřívá topnou vodu (např. z 30 °C na 35 °C)

Mohou v zimě tepelná čerpadla přestat fungovat?

V ČR nejčastěji instalovaná tepelná čerpadla typu vzduch-voda pracují na principu přenosu tepla z okolního vzduchu na pracovní médium. Pochybnosti o tom, zda tepelné čerpadlo bude dobře pracovat i v mrazech, proto mají své opodstatnění. Mráz sice klade na vnější jednotku tepelného čerpadla typu vzduch-voda vyšší nároky, kvalitní zařízení je ale pro provoz v mrazivých dnech konstruováno a řádně otestováno, a to jak ve zkušební laboratoři, tak v reálném provozu.

Jak je možné, že TČ topí i když je venku -15 °C?

Pokud je teplota okolí vyšší než tzv. absolutní nula, tedy -273,15 °C, pak je z okolí teoreticky možné odebírat teplo. Pokud je tedy venku např. -15 °C, je k dispozici stále dostatek energie, kterou je možné vzduchu odebrat.

Může v zimním období tepelné čerpadlo zamrznout?

U starších nebo nesprávně instalovaných tepelných čerpadel skutečně mohlo dojít při určitých venkovních teplotách a vysoké vlhkosti k zamrznutí vnější jednotky. Potom došlo k obalení celého zařízení vrstvou ledu. Technologie tepelných čerpadel typu vzduch-voda už ale výrazně pokročila a k zamrzání vnější jednotky u kvalitních zařízení nehrozí. Kvalitní tepelná čerpadla mají dobře vyřešen odvod kondenzátu a také se umí v případě potřeby sama automaticky odmrazit.

Je pravda, že tepelné čerpadlo podchlazuje zahradu a v zimě nefunguje?

Tepelné čerpadlo příliš ochlazuje bezprostřední okolí domu a půdu v zahradě. Tato smyšlená informace bývá často hlavním důvodem, proč si lidé nechtějí tepelné čerpadlo pro vytápění svého domu pořídit. Tepelná čerpadla samozřejmě díky principu své činnosti svoje okolí ochlazují, toto ochlazení však není tak velké, aby jej běžné proudění vzduchu a sluneční záření nestihlo kompenzovat. Vaší zahradě ani okolí domu žádné nebezpečí přílišného ochlazení nehrozí. Kvalitní tepelná čerpadla typu vzduch-voda, která odebírají teplo ze vzduchu, mohou bez problémů pracovat i v hlubokých mrazech. Ani v zimě tedy nezůstanete bez vytápění.

Proč je vytápění tepelným čerpadlem tak levné?

Protože přibližně 2/3 tepla dodaného do otopného systému je zcela zdarma. Je zdarma, protože bylo odebráno z okolí (např. ze vzduchu u vzduchových TČ). Zbylá 1/3 energie pak připadne na chod kompresoru, oběhového čerpadla apod. Poměru dodané a spotřebované energie se říká topný faktor.

Topný faktor může být udáván celoroční (SCOP) nebo pro konkrétní podmínky (COP) – např. A2/W35 (teplota vzduchu 2°C, teplota výstupní vody 35 °C). Další oblastí úspory je levný tarif elektřiny pro celý dům – lze tak ušetřit dalších cca 40 % nákladů na elektřinu.

Je provoz tepelného čerpadla v zimě drahý?

Kvůli fyzikálním zákonům pracuje tepelné čerpadlo při nízkých venkovních teplotách skutečně méně efektivně. Dohady o nerentabilním zimním provozu tepelného čerpadla mají svůj původ zejména v hodnotách topného faktoru. Ten vypovídá o tom, jaký je poměr spotřebované elektrické energie a vyprodukovaného tepla. Topný faktor, který uvádí výrobci a prodejci, je specifický pro přesně dané teplotní podmínky. Obecně lze konstatovat, že čím nižší je teplota venkovního vzduchu a čím vyšší je teplota výstupního média, tím je topný faktor nižší.

Jsou tepelná čerpadla vhodná jen pro podlahové topení?

Tepelná čerpadla se dříve skutečně využívala hlavně v otopných systémech s podlahovým vytápěním. Důvodem byla nízká výstupní teplota otopné vody, která pro běžné soustavy s radiátory nestačila. Moderní tepelná čerpadla lze již snadno napojit na otopnou soustavu s radiátory. Odpadají tak náročné úpravy stávající otopné soustavy. Tepelným čerpadlem dnes lze jednoduše nahradit starý kotel.

Jak se liší z návrhového hlediska tepelné čerpadlo od kotle
  1. Tepelnému čerpadlu kolísá topný výkon v závislosti na teplotě okolního vzduchu (u vzduchových TČ). Podmínkou získání levného tarifu na elektřinu je pokrytí min. 60 % tepelných ztrát objektu. Tepelná ztráta se v podmínkách ČR počítá nejčastěji pro -12 °C nebo -15 °C. V praxi by tedy pro objekt s TZ 10 kW mělo mít tepelné čerpadlo výkon při -15 °C alespoň 6kW. Zbylých 4 kW pokryje bivalence (elektrokotel)
  2. Tepelné čerpadlo (mimo vysokoteplotních) dodává výstupní vodu o max. teplotě okolo 58 °C, proto je nutné, aby měl výměník v zásobníku na teplou vodu co největší povrch. Zásobník TV s výměníkem o ploše pod cca 3 m2 je i pro TČ malých výkonů nevhodný.
Jaké jsou typy konstrukcí tepelných čerpadel?

Tepelné čerpadlo může být konstrukce „monoblok“ – tzn., že se skládá pouze z venkovní jednotky, typu „split“ – pak se skládá z venkovní a vnitřní jednotky, a nebo „kompakt“ – pak má ve vnitřní jednotce ještě vestavěn zásobník na teplou vodu.

„Monoblok“ – všechny hydraulické díly tepelného čerpadla jsou umístěny ve venkovní jednotce. U tohoto systému prochází vodní potrubí (na rozdíl od potrubí s teplonosným mediem) přímo z venkovní jednotky do budovy či bytu. Instalace Monoblok je tedy jednodušší a rychlejší. Monoblok lze využívat jak pro vytápění, tak i chlazení a je možné jej připojit přímo k otopným tělesům.

„Split“ – tepelné čerpadlo, u kterého je oddělena venkovní a vnitřní jednotka. Venkovní jednotka extrahuje teplo z okolního vzduchu. Toto teplo se následně přes potrubí pomocí teplonosného média přenáší do vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka ohřívá vodu, která cirkuluje v nízkoteplotních radiátorech, systémech podlahového vytápění nebo v systémech s fan-coily. Vnitřní jednotka může rovněž snižovat teplotu vody a distribuovat tak osvěžující chlad.¨

Jsou v zimě tepelná čerpadla hlučná?

Během chladného zimního období je potřeba více topit a k čerpání tepla z okolního chladného vzduchu je potřeba více energie, kompresor tepelného čerpadla v zimě tedy skutečně pracuje intenzivněji. Hlučnost kvalitních tepelných čerpadel však ani během zimního období nepřevyšuje již ve vzdálenosti 1 metru hladinu hluku, která odpovídá běžnému hovoru. Dobře umístěné a kvalitní tepelné čerpadlo své okolí v zimě hlukem neobtěžuje.

Je možné provozovat nízkoteplotní TČ s radiátory

Ano, ale za předpokladu, že je objekt natolik zateplen, nebo plocha radiátorů natolik předimenzovaná, že není potřebné ani v největších mrazech dodávat topnou vodu o teplotě vyšší než cca 63 °C (záleží na typu TČ).

K tepelnému čerpadlu se ovšem více hodí nízkoteplotní (např. podlahové) vytápění popřípadě fan-coily. S radiátory rovněž není možné v létě chladit, což TČ zpravidla umožňují. (Pro chlazení jsou nejvhodnější právě fan-coily).

Jelikož je provozní úspora závislá na teplotě výstupní vody, dosáhne TČ s nízkoteplotní otopnou soustavou také vyšších úspor.

Co je COP neboli topný faktor?

Ke své činnosti tepelné čerpadlo potřebuje určité množství elektrické energie (pro kompresor a oběhová čerpadla). Podíl mezi spotřebovaným a vyrobeným množstvím energie se nazývá topný faktor COP – čím je vyšší, tím je tepelné čerpadlo efektivnější. U TČ vzduch-voda se topný faktor nejčastěji uvádí při teplotě výstupní vody 35 °C a teplotě venkovního vzduchu 2 °C (A2/W35) nebo teplotě venkovního vzduchu 7 °C (A7/W35).

Co je SCOP neboli sezónní topný faktor?

SCOP je průměrný celoroční topný faktor tepelného čerpadla pro danou lokalitu. SCOP tedy lépe vyjadřuje skutečnou účinnost, která se může lišit i např. o 20 % v rámci ČR. Při konkrétním návrhu tepelného čerpadla vždy bereme v potaz lokalitu umístění budovy, a tedy počítáme s SCOP.

Co je „Rekuperace“?

Rekuperace, neboli zpětné získáváni tepla, je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřivá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu, a to s účinností 60–70 %.

Co je „Fan-coil“?

Fan-coil je otopné těleso pro nízkoteplotní systémy vytápění. Je vhodný v kombinaci s tepelným čerpadlem a je možné jej použít jak pro vytápění, tak i pro chlazení.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?
Neváhejte nás kontaktovat.