Co je tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo teplo nevyrábí, ale „čerpá“ ze svého okolí. V okolí domů je obrovské množství nízkopotenciálního tepla, které je k dispozici zcela ZDARMA. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z přírodního zdroje (země, povrchová a spodní voda, vzduch), přečerpává je na vyšší teplotní hladinu a dodává do otopné soustavy. Podle toho, odkud čerpadlo teplo odebírá a kam je předává, rozlišujeme systémy voda-voda, země-voda a vzduch-voda. Úspora nákladů na vytápění u nich dosahuje až 70 %.

Tepelné čerpadlo dokáže ohřát vodu nejčastěji na 55 až 65 °C. S touto vodou je možné vytápět, připravovat teplou vodu případně ohřívat vodu v bazénu. Podle zdroje, z jakého se teplo odebírá a kam se ukládá, rozdělujeme tepelná čerpadla na:

Země/ voda

Provozně zajímavý, v minulých letech relativně dosti žádaný typ tepelného čerpadla. Dnes jej díky zlepšujícím se parametrům a snadné instalaci zastiňují tepelná čerpadla vzduch/voda.

Voda/voda

Ve vhodných lokalitách velmi úsporný typ tepelného čerpadla. Česká republika, ale bohužel nedisponuje velkým množstvím vhodných lokalit s dostatečně teplou, chemicky čistou vodou s dostatečnou dlouhodobou vydatností. Tento typ se tedy v podmínkách ČR instaluje spíše ojediněle.

Vzduch/vzduch

Jedná se nejčastěji o klimatizační jednotky optimalizované zejména pro chlazení.

Vzduch/voda

Dnes nejčastěji poptávaný typ tepelného čerpadla. Jeho výhodou je snadná a rychlá instalace. Tato čerpadla zaznamenala v minulých letech značný technický rozvoj a představují dnes již relativně účinný, spolehlivý a tichý zdroj tepla.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda se navrhuje na krytí 60 až 70 % tepelných ztrát objektu. Takto navržené tepelné čerpadlo pak dodá přibližně 97 % až 98 % tepla pro vytápění objektu (pokud není použito také pro přípravu TV) a zbylé 2 až 3 % pak dodá doplňkový (tzv. bivalentní zdroj) – např. elektrokotel. Zde je však potřeba uvažovat topný výkon tepelného čerpadla při návrhové teplotě vztahující se k vypočtené hodnotě tepelné ztráty. Je třeba si také dát pozor na skutečnost, že výkon tepelného čerpadla vzduch/voda při výpočtové teplotě je často značně nižší než jeho „jmenovitý“ výkon. Zvláště u méně kvalitních tepelných čerpadel bývá tento rozdíl ve výkonu velmi významný.

Země Vzduch Voda
  • hlubinný vrt (na 1 kW výkonu cca 15 m hloubky vrtu*)
  • §  povrchová půda (na 1 kW výkonu cca 30 m2 plochy pozemku*)
nutný přísun čerstvého vzduchu (proto není vhodné instalovat např. na uzavřeném dvorku) na 1 kW výkonu trvalá vydatnost studny cca 5 l/min (v ČR je málo vhodných lokalit)

*uvedené hodnoty jsou orientační (jsou závislé na vlhkosti místní půdy apod.)