Na co pamatovat při plánování tepelného čerpadla

Ověření možnosti instalace TČ v požadovaném místě

Nejprve je vhodné zjistit u místního distributora el. energie (ČEZ, E-ON, PRE), zda je vůbec možné v daném místě tepelné čerpadlo připojit na distribuční síť. (U místně příslušného distributora se také žádá o připojení k distribuční soustavě.)

Potřebné dokumenty, které je pro změnu sazby je potřeba doložit:

  • elektro-revizi
  • protokol o instalaci TČ (předá servisní partner při spuštění)
  • doložení tepelných ztrát domu

Výpočet (odhad) tepelných ztrát objektu

Je nutné znát tepelné ztráty objektu (vypočítá autorizovaná osoba). Pro orientační odhad tepelných ztrát lze využít kalkulačku nákladů na vytápění na http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam. 

 

Posouzení záložního zdroje

Často je finančně výhodnější, když výkon TČ nepokrývá celé tepelné ztráty objektu, ale v nejchladnějších dnech roku sepne bivalentní zdroj (elektrokotel).

Pokud je TČ instalováno v oblasti, kde běžně dochází k výskytu extrémně nízkých teplot (např. horské oblasti), je třeba počítat s tím, že se TČ při velkých mrazech vypíná. V tu chvíli je potřeba, aby dodávku tepla zajistil kompletně záložní zdroj.

Umístění venkovní jednotky

Při instalaci venkovní jednotky je potřeba pamatovat na:

Přístupnost pro servisní zásahy

Není vhodná např. instalace na šikmé střeše, kde je špatný přístup.

Přístup čerstvého vzduchu

Doporučená minimální vzdálenost zdi před vstupem vzduchu je cca 20 cm. Nevhodná je např. instalace na uzavřeném dvorku nebo půdě domu.

Ochrana před hlučností

Je třeba se vyvarovat instalaci ve výklencích, v rozích, mezi dvěma stěnami, nebo v blízkosti ložnice.

Umístění na vhodném základu

Základ musí být pevný, stabilní a kotven v nezámrzné hloubce.

Dobře vyřešen odvod kondenzátu

image001

Vzhledem k velkému množství vody (až několik desítek litrů denně), vznikající při odmrazování, se nedoporučuje umísťovat jednotky na balkony, střechy a do blízkosti cest a chodníků. Kondenzát může být svisle sveden do odpadu (uvnitř budovy) nebo drenáže v nezámrzné hloubce (alespoň 90 cm). Je také nutno zajistit uložení se spádem a ochranou proti zamrznutí (samoregulačním topným kabelem). Pokud je dům podsklepený, musí být vsakovací jímka umístěna takovým způsobem, aby nemohlo dojít k poškození budovy.

Upozornění: Nevhodným zaústěním kondenzátu lze způsobit mnoho škod!

Ochrana před sněhem

image002

Je-li jednotka instalována v místě silného sněžení – je nutné jednotky chránit přístřeškem a umístit dostatečně vysoko nad zemí. Vhodnější je umístění jednotek k jižním stranám.

Ochrana před silným větrem

Silný vítr o rychlosti 5 m/sec. a vyšší proudící proti výstupu vzduchu z vnější jednotky může způsobit snížení provozní kapacity zařízení, zvýšené namrzání při využití zařízení k ohřevu, přerušení provozu následkem vzrůstu vysokého tlaku. Vane-li silný vítr trvale na čelní stranu jednotky, ventilátor se může roztočit nadměrnou rychlostí a může dojít k jeho poškození. Je-li nutné vystavit jednotku silnému větru při provozu, je lépe když na jednotku fouká z boční strany.

Ochrana před vysokou vlhkostí (např. páry z kuchyně) a možnými úniky hořlavých plynů.

  • Zařízení není určeno pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Dodržena předepsaná vzdálenost potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou

  • Vzdálenost: jednotky 6 kW: max. 25 m, jednotky 9 – 15 kW: max. 30 m
  • Převýšení: jednotky 6 – 9 kW: max. 15 m, jednotky 12 – 15 kW: max. 20 m